Vad är OHIS?

Föreningen för oral history i Sverige (OHIS) är en mötesplats där oral history kan utforskas och upptäckas. Föreningen ska skapa stöd för den som arbetar med oral history. Vi som är aktiva i föreningen har olika behov och intressen. OHIS verksamhet bestäms därför av de som är – och vill bli – aktiva i föreningen.

Oral History i Sverige (OHIS) är också ett nätverk för forskare som arbetar med oral history som metodologi och perspektiv. Nätverket stöds av medel från Riksbankens jubileumsfond och Genusvetenskap vid Stockholms universitet 2012–2015.

En viktig utgångspunkt för OHIS har varit att skapa en plattform för utbyte och samverkan som är flervetenskaplig, interdisciplinär men också bidrar till kunskapsutbyte mellan olika forskartraditioner och kunskapsöverföring mellan forskargenerationer. Genom att forskare från olika discipliner och universitet och institutioner möts, skapas förutsättningar för att skapa nya kreativa kontaktytor som kan leda till att nya flervetenskapliga forskningsprojekt/ansökningar initieras.

Genom att OHIS består av forskare från olika institutioner, lärosäten och andra organisationer får vi möjlighet till input och utbyte av erfarenheter och kunskap över dessa gränser. OHIS bidrar också till ökade och unika möjligheter att diskutera och sprida forskningsresultat, praktiker och perspektiv både nationellt och internationellt.

Forskarnätverket OHIS innefattar forskare från olika discipliner och generationer, verksamma vid olika institutioner och vid olika universitet runt om i landet. Formellt är nätverket knutet till Genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap vid Stockholms universitet, Historiska studier vid Malmö högskola, Enheten för historia vid Linköpings universitet samt Samtidshistoriska institutet, Södertörns högskola.

Styrgrupp för forskarnätverket


 • Gunilla Bjerén, professor em. i genusvetenskap och docent i socialantropologi vid Stockholms universitet
 • Lars Hansson, utvecklingschef för Emigranternas hus
 • Robert Nilsson Mohammadi, doktorand vid Historiska institutionen, Stockholms univer-sitet
 • Annika Olsson, fil.dr. litteraturvetenskap och lektor i genusvetenskap vid Stockholms universitet, sammankallande
 • Malin Thor Tureby, docent i historia och lektor vid enheten för historia vid Linköpings universitet
 • Kjell Östberg, professor och forskningsledare vid Samtidshistoriska institutet Södertörns högskola

Interrimstyrelse för Föreningen för oral history i Sverige


 • Christer Ahlberger, Göteborgs universitet
 • Lars Hansson, Centrum för Arbetarhistoria, Landskrona
 • Ann-Kristin Högman, Svenska migrationscentret
 • Robert Nilsson Mohammadi, Stockholms universitet
 • Annika Olsson, Stockholms universitet
 • Ingrid Ramberg, Mångkulturellt centrum
 • Christian Richette, Nordiska museet
 • Nina Sjöberg, Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek
 • Malin Thor Tureby, Linköpings universitet
 • Ylva Waldemarson, Södertörns högskola