torsdag 28 januari 2016

Solidariteten med Chile

Välkomna till ett vittnesseminarium om solidaritetsarbetets organisering och betydelse.

Vid militärkuppen i Chile den 11 september 1973 störtades Salvador Allendes och Unidad Populars demokratiskt valda regering. Sjutton år av militärdiktatur under general Augusto Pinochet följde, då flera tusen människor dödades, torterades och ”försvann”. Några hundra tusen chilenare tvingades lämna Chile. Händelserna i Chile gav upphov till en av de största solidaritetsrörelserna under 1900-talet runt om i världen. Sverige var ett av de länder där solidaritetsrörelsen var som störst.

På seminariet kommer deltagare i solidaritetsrörelsen att berätta om solidaritetsarbetets organisering och betydelse. Vilket syfte hade solidaritetsarbetet? Hur var det organiserat? Vilken roll spelade kulturen i solidaritetsarbetet? Hur koordinerades arbetet med chilenska politiska partier och ledare i exil och i Chile?

Medverkande:


  • Göran Sallnäs – fd rektor på Runö Fokhögskola
  • Jan Hammarlund – sångare och aktivist
  • Carlos Nuñez – fd ordförande i Post- och telegrafarbetarförbundet i Chile
  • Anna Rydmark Vinegas – en av grundarna och under 1973–1974 ordförande i Chilekommittén
  • Stefan de Vylder – nationalekonom, fd medlem av Chilekommittén.

Diskussionen leds av Yulia Gradskova från Samtidshistoriska institutet vid Södertörns högskola och Monica Quirico, Samtidshistoriska institutet och Institutet för Motståndsrörelsens historia i Turin, Italien.

Läs mer här.

onsdag 20 januari 2016

OHIS kvarstår som nätverk

Hej,
sent omsider kommer här protokollet från vårt öppna medlemsmöte som vi höll i november. Där beslutades efter grundlig diskussion att vi kommer att kvarstå som nätverk och inte bilda förening, som vi tidigare fattat beslut om. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta mig - jag fungerar för tillfället som kontaktperson.Protokoll Öppet medlemsmöte Oral History i Sverige 13 november 2015
Mångkulturellt Centrum, Botkyrka
Närvarande: Charlotte Hyltén-Cavallius, Helena Tolvhed, Ylva Waldemarsson, Malin Thor Tureby, Maija Runcis, Yulia Gradskova, Ulla Wikander, Robert Nilsson Mohammadi, Farad Jahanmihan, Annika Olsson
1.       Mötets öppnande – Mötet inleddes med en visning av utställningen Nationell psykos, ordnad av Mångkulturellt centrum.
2.       Mötet fortsatte med presentation av mötesdeltagarna.
3.       Mötet fortsatte med en diskussion kring hur OHIS ska vara organiserat. Till mötet hade interrimsstyrelsen arbetat fram ett underlag där det föreslogs att OHIS i stället för att vara förening återgår till att ha formen av ett nätverk. Detta av följande skäl
a.       OHIS har inte den administrativa förmågan att upprätthålla en medlemsorganisation. En medlemsorganisation kräver både en ekonomi och arbete som vi i dagsläget inte kan se finns. OHIS bedömer att det är möjligt att söka medel för enskilda aktiviteter, men inte för en förening – vilket efterforskningar visat.
b.      OHIS bedömer att ett nätverk både är flexiblare och kan ägna sig åt verksamhet i stället för administration av en förening, vilket också är grundsyftet med OHIS.
Nätverket OHIS ska vara en mötesplats och verka i andra med det styrdokument som finns upprättat, och som bilägges protokollet. Uppgifterna är i stort samma som de uppgifter forskarnätverket OHIS arbetade fram och som föreningen OHIS hade som grund.  Nätverket ska ha koordineringsgrupp samt kontaktperson. Kontaktperson i dagsläget är Annika Olsson.
Mötet beslutar efter en grundlig diskussion enligt förslag att OHIS rent organisatoriskt ska vara ett nätverk, och inte en förening.
4.       Mötet diskuterade frågan om arkivering av OHIS som inkommit. Robert sa att han samlat allt ”pappersmaterial” i pärmar. Frågan om OHIS kan samordna ett mer övergripande arbete kring denna typ av material konstaterade mötet var en för stor fråga.
5.       Helena Tolvhed presenterade sin nya bok: På damsidan, och hon reflekterade särskilt kring sitt bruk av intervju.
6.       Deltagarna presenterade pågående projekt eller nypublicerade böcker.
7.       Mötet avslutades genom ett tack till Mångkulturellt Centrum som stod för lokal + fin visning!

Vid protokollet, Annika Olsson