tisdag 23 april 2013

Dialoger mellan historia och minne: 
Oral history i Sveriges Call for Papers till session till Svenska historikermötet 2014


Huvudtemat för Svenska historikermötet 2014 är ”tid”. Med temat vill arrangörerna fästa uppmärksamhet på historievetenskapens empiriska och analytiska kärna. Inom fältet oral history har olika sätt att arbeta med tid länge diskuterats – bland annat i samband med emplotment av levnadsberättelser, skillnader i tidsupplevelse inom muntlig och skriftlig kultur, minneskulturers långa och korta vågor samt hur minnet uppfinner ett meningsfullt förflutet men samtidigt är betingat av detta förflutna. Med vår session vill vi fästa uppmärksamhet på dialoger mellan historisk tid och minnets tid som är två sätt att känna och veta om det förflutna.

Det är vanligt att historikers professionalitet legitimeras med en strävan efter kunskap om det förflutna som det verkligen var. Denna förståelse för vad historia är och vad historiker gör har lett till att förtjänstfulla verktyg för konstruktionen av det förflutna har utvecklats. Samtidigt har en konsekvens av denna förståelse varit att den kunskap om det förflutna som uppstår i personliga och sociala minnesprocesser lätt avfärdats som mytisk. Historia förknippas ofta med tanke, kunskap, oberoende och objektivitet medan minne anses höra samman med känsla, föreställning, deltagande och subjektivitet.

Kanske framför allt internationellt, men även i Sverige, har framlyftandet av det problematiska förhållandet mellan historia och minne istället varit utgångspunkten för kreativa utforskningar av såväl historikerrollen och historieskrivningens möjligheter som det förflutna i sig. Trycket från underordnade gruppers krav på historiskt erkännande men också formella politiska beslut om att göra upp med det förflutna är exempel på sådant som ger anledning att rikta uppmärksamhet mot de sociala och kulturella processer vari historia framställs, förmedlas och förhandlas liksom mot hur skiljelinjen mellan historia och minne upprättas inom sådana processer.

Även om det är viktigt att framhålla egenarten hos både historia och minne som specifika kunskapsformer ter det sig allt mer problematiskt, instängt och improduktivt att fortsätta hålla dem isär. Minnen, även felminnen, är fenomen med utsträckning i tiden som därför kan beskrivas historiskt men också fås att bidra till historiska insikter. Inte minst inom det flervetenskapliga fältet oral history har metodologier för att tillvarata de många aspekterna av minnesprocesser för historisk forskning utvecklats. Muntligt förmedlade personliga minnen har här använts både för att skriva in tidigare förbisedda erfarenheter i historien och för att undersöka konstruktionen av historiskt givna erfarenhetskategorier. Muntlig tradition, narrativ analys och visualitet är exempel på ingångar för sådana studier. Eftersom utgångspunkten för oral history är mötet mellan intervjuare och intervjuad, men också mellan historia och minne, muntligt och skriftligt, liksom mellan olika materialkategorier, kan dialogicitet framhållas som en central princip för sådana undersökningar.

Med den här sessionen vill vi skapa plats för diskussioner kring minne som problem och möjlighet för historieskrivning. Vi välkomnar bidrag som delar utgångspunkten att samtal mellan historia och minne är intressanta och blir möjliga genom erkännande och uppskattning av historias och minnets olikartade sätt att framställa det förflutna. Teoretiska reflektioner, metodologiska ramverk, forskningsförslag och presentation av resultat passar alla in i de sessioner vi kommer att sätta samman och anmäla till Svenska historikermötet.

Detta är ett Call for Papers i syfte att sätta samman en (eller flera) session(er) till Svenska historikermötet 2014. Texten är mycket längre än vad organisatörerna tillåter en sessionsbeskrivning att vara och kommer därför att redigeras och förkortas när vi vet vilka papers som kommer att vara med. Vi hoppas att vi kan göra plats för så många bidrag som möjligt även om det betyder att vi måste göra mer än en session. I slutändan är det arrangörerna av konferensen som bestämmer hur mycket plats vi får.

Bakom sessionsförslaget står Oral history i Sverige (OHIS) som är ett nätverk för forskare som arbetar med oral history som metodologi och perspektiv. Nätverket stöds av medel från Riksbankens jubileumsfond och har varit aktivt sedan 2012.

Vill du vara med?

Anmäl dig genom att skicka namn, institutionstillhörighet, titel på ditt paper och abstract till oralhistoryinsweden@gmail.com. Hit kan du också skicka eventuella frågor, och den som vill hjälpa till att sprida vårt Call for Papers kan få texten ovan som PDF. Sista datum för att skicka in ditt abstract är fredag 31 maj.

Vi kommer att arbeta för att alla som vill delta i sessionen ska få göra det. Ifall vi måste göra ett urval kommer vi att prioritera presentationer som explicit berör oral history.